Camí d’aprenentatge de Java EE & Java Web

This tutorial needs a review. You can open a JIRA issue, or edit it in GitHub following these contribution guidelines.

Què és una aplicació Java Web?

Una aplicació Java Web genera pàgines web interactives que contenen diversos tipus de llenguatges de marcatge (HTML, XML, i d’altres) i contingut dinàmic. Aquest està típicament contingut en components web, com les pàgines JavaServer (JSP), servlets i JavaBeans, per modificar i emmagatzemar temporalment les dades, interactuar amb bases de dades i serveis web, i subministrar contingut en resposta a peticions de clients.

Degut a que algunes tasques involucrades en el desenvolupament d’aplicacions web poden ser repetitives o poden necessitar un excés de codi que fàcilment es pot re-aprofitar, es poden aplicar els frameworks web per alleugerar la sobrecàrrega associada a activitats comuns. Per exemple, alguns frameworks, com JavaServer Faces, proporcionen biblioteques per a l’acomodament de pàgines i gestió de sessions, i de vegades difonen la reutilització del codi.

Què és Java EE?

Java EE (Edició Empresarial) és una plataforma extensament utilitzada que conté un conjunt de tecnologies coordinades que signifiquen la reducció de costos i la complexitat del desenvolupament, desplegament, i gestió multi-tutelada d’aplicacions centralitzades al servidor. Les construccions de Java EE estan per damunt de la plataforma Java SE i proporcionen un conjunt d’APIs (Interfícies de Programació d’Aplicacions) per al desenvolupament i l’execució d’aplicacions en el cantó del servidor portables, robustes, escalables, de confiança i segures.

Alguns dels components fonamentals de Java EE inclouen:

  • JavaBeans Empresarials(EJB): una arquitectura de component gestionada en el cantó del servidor, utilitzada per a encapsular la lògica de negoci d’una aplicació. La tecnologia EJB permet un desenvolupament ràpid i senzill d’aplicacions distribuïdes, transaccionals, segures i portables, basades en tecnologia Java.

  • API Persistència Java (JPA): un framework que permet als desenvolupadors gestionar dades mitjançant el mapeig relacional d’objectes (ORM) en aplicacions construïdes en la plataforma Java.

Getting Started

Tutorials and Articles

Screencasts

Sample Applications

Community-Contributed Docs

Other Resources